خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

یکشنبه 6 آبان‌ماه سال 1386
افعال بی قاعده

سلام دوستان
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی نقش مهمی دارند و در زمان های present perfect, past perfect, future perfect, passive و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
لیستی از افعال بی قاعده (Irregular verbs) را در پایین می بینید.

 

base form

past simple 

past participle

arise

a rose

arisen

awake

awoke

awoken

be

was/were

been

bear

bore

born(e)

beat

beat

beaten

become

became

become

begin

began

begun

bend

bent

bent

bet

bet

bet

bind

bound

bound

bite

bit

bitten

bleed

bled

bled

blow

blew

blown

break

broke

broken

breed

bred

bred

bring

brought

brought

broadcast

broadcast

broadcast

build

built

built

burn

burnt/burned

burnt/burned

burst

burst

burst

buy

bought

bought

can

could

……  (been able)

catch

caught

caught

choose

chose

chosen

cling

clung

clung

come

came

come

cost

cost

cost

creep

crept

crept

cut

cut

cut

deal

dealt

dealt

dig

dug

dug

do

did

done

draw

drew

drawn

dream

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

drink

drank

drunk

drive

drove

driven

 eat

ate

eaten

 fall

fell

fallen

 feed

fed

fed

 feel

felt

felt

 fight

fought

fought

 find

found

found

 fly

flew

flown

forbid

forbade

forbidden

 forget

forgot

forgotten

 forgive

forgave

forgiven

 freeze

froze

frozen

get

got

got

 give

gave

given

 go

went

gone

grind

ground

ground

 grow

grew

grown

 hang

hung

hung

 have

had

had

 hear

heard

heard

 hide

hid

hidden

hit

hit

hit

 hold

held

held

hurt

hurt

hurt

 keep

kept

kept

 kneel

knelt

knelt

 know

knew

known

 lay

laid

laid

 lead

led

led

 lean

leant/leaned

leant/leaned

 learn

learnt/learned

learnt/learned

 leave

left

left

 lend

lent

lent

 lie (in bed)

lay

lain

lie (to not tell the truth)

lied

lied

 light

lit/lighted

lit/lighted

 lose

lost

lost

 make

made

made

may

might

……

 mean

meant

meant

meet

met

met

mow

mowed

mown/mowed

must

had to

……

 overtake

overtook

overtaken

 pay

paid

paid

 put

put

put

 read

read

read

ride

rode

ridden

 ring

rang

rung

rise

rose

risen

 run

ran

run

saw

sawed

sawn/sawed

 say

said

said

see

saw

seen

sell

sold

sold

             send            

sent

sent

set

set

set

 sew

sewed

sewn/sewed

 shake

shook

shaken

shall

should

……

shed

shed

shed

 shine

shone

shone

shoot

shot

shot

show

showed

shown

 shrink

shrank

shrunk

shut

shut

shut

sing

sang

sung

 sink

sank

sunk

sit

sat

sat

sleep

slept

slept

slide

slid

slid

smell

smelt

smelt

sow

sowed

sown/sowed

speak

spoke

spoken

spell

spelt/spelled

spelt/spelled

spend

spent

spent

spill

spilt/spilled

spilt/spilled

spit

spat

spat

spread

spread

spread

stand

stood

stood

steal

stole

stolen

stick

stuck

stuck

sting

stung

stung

stink

stank

stunk

strike

struck

struck

swear

swore

sworn

sweep

swept

swept

swell

swelled

swollen/swelled

swim

swam

swum

swing

swung

swung

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

tell

told

told

think

thought

thought

throw

threw

thrown

understand

understood

understood

wake

woke

woken

wear

wore

worn

weep

wept

wept

will

would

……

win

won

won

wind

wound

wound

write

wrote

written

 


Idiom of the day:

لینک این مطلب 02:17 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [4]