خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

جمعه 11 خرداد‌ماه سال 1386
کلمات پرسشی Wh

Wh question words

کلمات پرسشی Wh شامل کلماتی می شوند که در اول جمله می آیند و جلمه را سوالی می کنند...
این نوع کلمات پرسشی کلماتی مانند فاعل، مفعول، قید زمان، قید مکان و ... را زیر سوال می برند.

روش سوالی کردن جملات بوسیله کلمات Wh

افغان ESL

برای سوالی کردن جملات بوسیله کلمات Wh  باید ابتدا جای فعل کمکی و فاعل را عوض کنیم و سپس کلمه پرسشی مناسب را در اول جمله قرار دهیم. طبق شکل بالا.

Who :
کلمه Who در اول جمله می آید و فاعل یا مفعول را سوالی می کند

subjective who: فاعلی
Kaka is the best soccer player in the world at the time.

مثال:
Who is the Best soccer player in the world?
ترجمه: چه کسی بهترین فوتبالیست جهان است؟

مثال بالا فاعل جمله را زیر سوال برده است...
نکته: who ی فاعلی دقیقا از روش بالا استفاده نمی کند و همانطور که می بینید چون فاعل مورد سوال قرار گرفته در جمله پرسشی فاعل نخواهیم داشت.

objective Who: مفعولی
Ali took his friend to the hospital

Who did Ali take to the hospital?
ترجمه: علی چه کسی را به بیمارستان برد؟

در مثال بالا ما فاعل جمله را در جمله داریم، Ali، و مفعول جمله زیر سوال رفته است.

when:
این کلمه قید زمان را زیر سوال می برد و جواب به این نوع سوال به زمان پاسخ می دهد...

John came back home last week

مثال:
When did John come back home?
ترجمه: چه وقت جان به خانه برگشت؟

When does the class start?
ترجمه: کی کلاس شروع می شود؟

Where:
این کلمه قید مکان را زیر سوال می برد و در جواب شما باید مکان را به پرسش گر بدهید...

we will spend our holiday in europe.

مثال:
Where will you spend your vacation?
ترجمه: شما کجا تعطیلات خود را می گذرانید؟

where were they last nigh?
ترجمه: آنها دیشب کجا بودند؟

which:
از این کلمه برای مشخص کردن دو انتخاب در جمله استفاده می شود.

this car is available in three colors. Red, black and white

مثال:
Which color do you like?
ترجمه: کدام رنگ را دوست داری؟


Why:
این کلمه به معنی چرا، دلیل کاری که در جلمه انجام شده را از شنونده می پرسد.


مثال:
Why did he leave the pary?
ترجمه: چرا او مهمانی را ترک کرد؟
پاسخ: I think he wasn't feeling well
فکر می کنم که حالش خوب نبود.

why are you crying?
ترجمه: چرا گریه می کنی؟

What:
این کلمه برای درخواست اطلاعات درباره چیزی استفاده می شود...

مثال: What color is his new car?
ترجمه: ماشین جدید او چه رنگی است؟
پاسخ: His new car is black


Idiom of the day:

لینک این مطلب 12:19 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [0]