خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

یکشنبه 24 دی‌ماه سال 1385
انواع ضمیر

ضمیر (pronoun):

یکی دیگر از اجزای جمله ضمایر ها هستند. ضمایر کلماتی هستند که بجای اسم می آیند تا از تکرار اسم جلوگیری کنند.

ضمایر به دسته های زیر تقسیم می شوند:

  • ضمایر فاعلی
  • ضمایر مفعولی
  • ضمایر اشاره
  • صفات ملکی
  • ضمایر ملکی
  • ضمایر انعکاسی
  • ضمایر تاکیدی
  • ضمایر نامعینضمایر فاعلی:
این نوع ضمیر همانطور که از نامش بر می آید بجای فاعل می آید:

جمع

مفرد

we - ما

I - من

You - شما

You - تو

they  -  آنها

He/She - او

مثال:

we are students

I am a student

ما دانش آموز هستیم

 

من یک دانش آموز هستم

 

You are students

You are a student

شما دانش آموز هستید

 

تو یک دانش آموز هستی

 

they are students

He is a student

آنها دانش آموز هستند

او یک دانش آموز است

ضمایر مفعولی :
این نوع ضمیر بجای مفعول در جمله می آید:

جمع

مفرد

us - به ما

Me - به من

You - به شما

You - به تو

them  -  به آنها   

her/him/it - به او

مثال:

You help us

Ali helps me *

شما به ما کمک می کنید

 

علی به من کمک می کند

 

She helps you *

He helps you *

او(مونث) به شما کمک می کند

 

او(مذکر) به تو کمک می کند

 

We help them

I help him

ما به آنها کمک می کنیم

من به او کمک می کنم

* نکته مهم:  در مثال هایی که با * مشخص شده اند می بینید که بعد از فعل اصلی یک S اضافه شده است.
در زبان انگلیسی اگر فاعل جمله HE، SHE و یا نام یک شخص باشد به فعل اصلی جمله S اضافه می کنیم.

 

 صفات ملکی:
برای بیان مالکیت استفاده می شوند:

جمع

مفرد

our - ما

my - من

your - شما

your - تو

their  - آنها    

his/her/its- او

نکته: صفات ملکی به همراه اسم استفاده می شوند اگر بخواهیم اسم را حذف کنیم از ضمایر ملکی استفاده می کنیم که در پایین توضیح داده شده است.

مثال:

She is our friend

He is my father

او دوست ما است

 

او پدر من است

 

They are your friends

John is your brother

آنها دوستان شما هستند

 

جان برادر تو است

 

She is their teacher

She is her mother

او معلم آنها است

او مادر او است

ضمایر اشاره:

ضمایر اشاره برای اشاره به دور یا نزدیک استفاده می شوند.

جمع

مفرد

these - اینها

this - این    

those - آنها

that - آن    

مثال:

these are cats

this is a dog

اینها گربه هستند

 

این یک سگ است

 

those are tables

that is an apple

آنها میز هستند

آن یک سیب است

ضمایر ملکی:
برای بیان مالکیت چیزی بکار می رود

جمع

مفرد

ours - مال ما

mine - مال من

yours - مال شما  

yours - مال تو

theirs  - مال آنها  

his/hers/its- مال او

 مثال:

those are ours

this is mine

آنها مال ماست

 

این مال من است

 

those pens are yours

that chair is yours

آن خودکارها مال شماست

 

آن صندلی مال تو است

 

these are theirs

this is hers

اینها مال آنهاست

این مال او است

 

تا مطلب بعدی...


Idiom of the day:

لینک این مطلب 05:31 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [3]